Publications

Found 1 results
Filters: Author is Gururaja Karajagi  [Clear All Filters]
2016
Settar, S , and Gururaja Karajagi. 2016. Parama Pujya Jagadguru Dr. Sri Shivarathri Rajendra Mahaswamiji's Birth Centenary Special Shikshana Shilpa: Shikshanavannu Kuritha Lekhana Samputa.